Narudžba za pregled 2019-02-11T21:15:42+00:00

NARUDŽBA ZA PREGLED

Poštujući članke UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018., obradom osobnih podataka pojedinca poštuju se njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, bez obzira na nacionalnost ili boravište pojedinaca. Ovom Uredbom želi se doprinijeti uspostavi područja slobode, sigurnosti i pravde te gospodarske unije, gospodarskom i socijalnom napretku, jačanju i približavanju gospodarstava na unutarnjem tržištu te dobrobiti pojedinaca.

Iz navedenih razloga, Poliklinika Moderna dijagnostika d.o.o., podatke od svojih pacijenata prikuplja isključivo u svrhu rezervacije i potvrde termina i slanja nalaza. Niti u jednom trenutku podaci od pacijenta ne daju se na korištenje trećim osobama, jedino laboratoriju/ima u koji se šalje od pacijenta/ce uzorak na obradu i uz pisanu privolu pacijenta/ce. Ista stvar vrijedi i za članove poliklinike, čiji podaci se uzimaju isključivo za odobravanje popusta. Poliklinika ne šalje, niti će slati newsletter sa promocijama članovima poliklinike. Sve pogodnosti biti će objavljene na web stranici poliklinike.